MY FEATURED LISTINGS
Coming soon
Coming soon
Förslaget nedan kan förklara varför partiklar i atomen har massa, (genom att materia består av komprimerade
energipartiklar här kallade vakuumpartiklar, som aktiverar “fria“ vakuumpartiklar i omgivningen med energi i
form av rörelse, och dessa sedan bildar kraftpartiklar och andra flyktiga partiklar enligt principen för Higgsfältet,
men där växelverkan således skapas av partiklar i materian). Materia är ENORMT koncentrerad energi, (tänk
bara på den ”kärnkraft” vi kan utvinna från atomer eller att hela jorden ryms i en 2 cm stor kula om allt tomrum i
atomerna tas bort) ändå anser forskarna att energin som ger massa, (växelverkan) alstras av det förhållandevis
"tomma universum” (Higgsfältet). Medan partiklarna i materian anses bete sig som ett ”slappt”… vakuum…

VAKUUMPARTIKELTEORIN - GER ATOMEN MASSA
Snart startar partikelacceleratorn i Cern och jakten på Higgs boson kan börja, om den nu finns. För varför skulle partiklarna i
en
atom dras till eller rotera kring sin kärna om det inte var själva kärnan som håller partiklarna i dess bana? Om Higgs
partikel skapar kraften från “någonstans bredvid kärnan” så utgår inte kraften från centrum, och borde även ge en kraftig
obalans i atomen. Denna länge sökta partikel skall ge alla andra partiklar i atomen
massa genom att elementarpartiklarna
antas
växelverka med Higgsfältet. Men nu framför Fryken-Design en teori som kan ge atomen massa utan denna separata
partikel - Genom att både materia och vakuum är uppbyggt av elektromagnetism och dess minsta beståndsdel som vi kallar
vakuumpartikel. Där atomen får massa genom att ett stort antal hårt bundna vakuumpartiklar i materia växelverkar med
svagare bundna vakuumpartiklar i omgivningen via "fria" vakuumpartiklar, således aktiverade av sagda "vibrerande" kärna.
Förslaget möjliggör även en förenklad process för bildande av
materia, och som kan ha inträffat i centrum av varje galax. Där
även dagens ”
svarta hål” kan vara ett resultat av moln av vakuumpartiklar och den fortsatta tillströmningen av dessa
"vakuumets vilande energipartiklar". De flesta forskare anser att materian började bildas vid
Big bang för 13,8 miljarder år
sedan, men avståndet mellan de mest avlägsna galaxer är för långt för att de skall ha hunnit dit under denna tid. Och
I
nflationsteorin som tagits fram för att besvara detta ger fler frågor än svar, där forskarna exempelvis anser att en superkraft
slets sönder och skapade de fyra krafter vi har idag - Med en utbredning av universum som var flera gånger ljusets
hastighet. Samtidigt som samma forskare anser att inget kan gå fortare än ljuset... De flesta forskarna är övertygade om att
det var
fotoner, (ljuspartiklar utan massa) som under värme och tryck ombildades till materia, och eftersom fotoner även
påverkas av gravitation så skulle ett Higgsfält med tillhörande Higgs bosoner även tvingas följa en foton
. (Det är partiklars
energi, (rörelse) som ger massa). Vad som gav upphov till fotonerna finns det ännu ingen bra förklaring till, och de flesta
ställer sig naturligtvis frågande till hur det kan bildas så mycket materia ur ett “tomt”
vakuum. Var kommer alla “partiklar” ifrån?

Om allt i materia kan förintas till energi och försvinna spårlöst i universums vakuum – så är det givet att
universums vakuum även innehåller ingrediensen för att SKAPA materia. Och vi vet redan att materia består av
elektromagnetism, vilket ger den logiska slutsatsen att partiklarna i vakuum är elektromagnetismens
grundform/vilostadie, här kallad vakuumpartikel.

Sammanfattning:  HELA UNIVERSUM ROTERAR OCH CENTRIFUGALKRAFTEN EXPANDERAR UNIVERSUM.
Vakuumpartikelteorin är ett försök att ge en mer “naturlig” förklaring till vad vakuum egentligen är, (mörk energi) och hur all
materia kunnat alstras i detta tillsynes tomma intet. Enligt denna teori så består vakuum av partiklar i
elektromagnetismens
vilostadie, här kallade vakuumpartiklar, (äkta
elementarpartiklar). All materia är materialiserad (bunden) elektromagnetism
bestående av mängder av vakuumpartiklar och förmodligen får flera tusen, eller kanske rent av miljoner vakuumpartiklar plats
i en
elektron. Materian i Universum skapades av ett enormt roterande moln av "laddade” vakuumpartiklar (mörk materia) som
slutligen imploderade under enorm värme och tryck, för att omgående explodera i det vi kallar Big bang, och det är denna
fortplantade rotation som gav upphov till att universum blev ”platt”. Det är även centrifugalkraften från det fortfarande
roterande universum som skapar den extra kraften som motverkar
gravitationen från att bromsa universums utvidgning.
(Eftersom hela universum roterar så kan vi med dagens teknik inte ”se” rotationen i förhållande till något annat objekt i
universum, men kan beräkna den med hjälp av
rödförskjutningen, via hastighet och avstånd till de mest avlägsna galaxer i
flera riktningar). Om universum inte roterar så är den förmodligen inte ett resultat av endast en Big bang utan varje galax har
bildats separat, men av de samma krafter och grundkomponenter (vakuumpartiklar) i hela universum.

VAKUUMPARTIKLAR DANSAR (VIBRERAR) I ALL MATERIA OCH SPRIDER DANSEN TILL OMGIVNINGEN
Varje typ av det vi i dag kallar partiklar kan sammanliknas med en specifik melodi, (eller snarare ett spektra av melodier) där
ingående vakuumpartiklar dansar en melodi-specifik dans. Om partikeln innehåller tillräckligt många vakuumpartiklar och
dansen är tillräckligt intensiv och synkroniserad så aktiveras även fria vakuumpartiklar i partikelns närhet och börjar dansa i
takt och börjar dra, eller stöta, på den närmaste vakuumpartikeln i motsatt riktning som i sin tur aktiverar andra
vakuumpartiklar i omgivningen. Det är denna dans, (
fundamental växelverkan) som ger partiklar massa och är avgörande för
alla partiklars karaktär och hur långlivad den kommer att bli, samt även hur den kommer att förhålla sig till andra bundna
partiklar i omgivningen. Det kan även betyda att ”
antimateria” består av ”dåliga dansare” som ”skakar sönder” partiklar med
massa när de får kontakt. Om nu en partikel motsvarande "Higgs-bosons massa" finns och sönderfaller till andra kända
partiklar så är det möjligt, och rent av troligt, att det är kärnan i atomen som bildar och aktiverar den genom sin vibration.
Någon form av "växelverkan med omgivningen” är naturligtvis ett måste för att skapa massa – Frågan är om kärnan bara är
vibrerande "dökött”, vilket dock verkar ologiskt. Man har redan hittat ett hundratal lättare
bosoner (kraftpartiklar) och kanske
kan de även slås samman till större partiklar vid kollisionen, och speciellt om vakuumpartiklarna är snabbare än ljuset vilket
det finns flera indikationer för.

DET ÄR VAKUUMPARTIKLARNAS RÖRELSE I KÄRNAN (MATERIAN) SOM GER MASSA - INTE HIGGS BOSON
I här föreslagen teori utgörs fundamental växelverkan, (i dag ofta beskriven efter senare teorier som ”Higgsmekanismen” i det
såkallade ”
Higgs fältet” i form av ett slags kraftfält som skall följa all materia) istället av vakuumpartiklar aktiverade av
"bundna” vakuumpartiklar, särskilt från hårt bundna vakuumpartiklar i materia. ”Higgs fältets” funktion kan synliggöras med
järnspån spridda mellan en magnets båda poler, där järnspånens mönster beror på aktiverade vakuumpartiklar i "Higgs
fältet” och fungerar på samma sätt i stark och svag kärnkraft samt även i gravitation, men där vakuumpartiklarna i materian
"dansar olika danser” vilket ger andra sammansättningar och rörelser och därmed egenskaper på de tidigare ”fria”
vakuumpartiklarna i den företrädelsevis omedelbara omgivningen. De mängder av olika partiklar som kan skapas i
partikelaccelerator i kollisioner mellan, det forskarna fortsatt envisas med att kalla elementarpartiklar, som elektroner,
positroner och protoner är ett resultat av den totala energin i partiklarna och som efter kollisionen binder ingående och
kringvarande vakuumpartiklar till nya kortlivade partiklar, eftersom vakuumpartiklarna är betydligt snabbare än ljuset.

Alla partiklar är uppbyggda av ett stort antal av elektromagnetismens minsta beståndsdel, här kallad vakuumpartikel, där
dessa vakuumpartiklar fortsätter att ”röra sig” i alla ”anhopningar” exempelvis materia. Det är denna ”rörelse” som ger sagda
anhopningar av vakuumpartiklar massa genom att fria vakuumpartiklar i sagda partikels hålrum och nära omgivning därmed
aktiveras och bildar ”dragande eller stötande kedjor”. (Atomens ”tomrum” anses utgöra ca: 99,9999 %).
Det behövs således
inga ”separata partiklar” typ Higgs boson för att ge en partikel massa utan ALLA anhopningar med vakuumpartiklar som
klarar att aktivera fria vakuumpartiklar får genom detta massa.
(Om man vill ge själva kraftpartiklarna dvs. ”kraften eller
arbetarna” namnet Higgs bosoner så kan de sägas utgöra de aktiverade kedjor av fria vakuumpartiklar, men är inte källan
som alstrar kraften, (massa) eftersom kraften således alstras av själva materian). All form av aktiverad elektromagnetism
kanske således är alstrad av rörelse mellan vakuumpartiklar, särskilt vibrationer eller rotation, och kan alstras av partiklars
inbördes rörelse i förhållande till dess respektive plus- och minusladdningar. (Alternativt att vakuumpartiklarna är helt
neutrala i vilostadiet, och att laddningar skapas genom att de genom ett övergripande kraftfält tvingats till så nära kontakt att
de börjar vibrera under stark påverkan från andra vakuumpartiklar i den hopslagna partikeln, där den bildade partikelns
egenskaper kan varieras till alla existerande flyktiga partiklar, beroende av den tillförda energins våglängd och styrka).

GRAVITATION OCH MASSA KAN SVÅRLIGEN SKAPAS UTANFÖR MATERIA
Om jorden vore lika komprimerad som materian i ett svart hål så vore den bara ca 2 centimeter i diameter, men enligt
forskarna med bibehållen gravitation. Vilket gör att gravitationen svårligen kan alstras genom rörelse utanför atomens
bundna partiklars materia då sagda tomrum i atomen är begränsat. Vakuum kan dessutom omöjligt vara tomt, utan är fyllt
med det vi här kallar vakuumpartiklar, och där materia således är anhopningar av vakuumpartiklar och med ett kontinuerligt
utbyte och således påverkan av dessa fria vakuumpartiklar, (vilket även kan ske på enorma avstånd med exempelvis fotoner
eller gravitoner).
Tidvatten är dessutom ett bevis på att gravitation påverkar enskilda atomer, (eller i varje fall molekyler i
detta fall i form av två väte och en syreatom) där enskilda atomer på jorden i så fall även "drar" i enskilda atomer på månen
.

VAKUUM ÄR EN ELEKTROMAGNETISK SOPPA
Vakuum bör kanske betraktas som ett homogent (ev. ursprungligt) grundämne utan massa och således fyllt av
elektromagnetismens minsta beståndsdel - en “elektromagnetisk soppa“. En slags “nano-gnista” som vi för enkelhetens skull
kan kalla för det som partiklar i vakuum är - “vakuumpartiklar”. Skillnaden mellan det vi uppfattar som aktiverad och
oaktiverad elektromagnetism, (vakuumpartikel) är att aktiverad elektromagnetism samverkar med andra vakuumpartiklar i så
hög grad att det ger en mätbar
storhet. Kanske var dessa vakuumpartiklar upphovet till all materia genom att vara katalysator
till Big bang? Det är möjligt att partiklarnas inbördes rörelser alstrar “överladdningar” i form av kraftfält, som fick
vakuumpartiklarna att dras samman till stora moln, som efter många miljarder, eller kanske biljoner av år var enormt. När
molnet av vakuumpartiklar koncentrerades mot dess centrum uppstod obalans som gav molnet en accelererande rotation.
Slutligen nåddes en kritisk punkt där trycket och värmen i centrum av molnet startade Big bang och fick sammanslagna
vakuumpartiklar, i form av fotoner, att tryckas ihop ytterligare. Efter den första sekunden efter explosionen bildades
protoner,
neutroner och elektroner, atomernas grundstenar där partiklarna spreds likformigt av explosionen medan rotationen kring Big
bangs rotationsaxel ger spridning mot periferin på grund av
centrifugalkraften, vilket kan vara förklaringen till att universum är
"platt" och att gravitationen inte förmår hindra dess fortsatta utbredning. Universums form anses "bevisad" av några ledande
forskare och man anser även att det var just fotoner, alltså ljuspartiklar utan massa som var upphovet till all materia, och man
är ganska säker på händelseförloppet ned till 1 sekund efter att Big bang startade, där dagens mer trovärdiga teorier slutar.

ELEKTROMAGNETISM ÄR INTE ETT RESULTAT AV BIG BANG - UTAN DEN LÄNK SOM SKAPADE BIG BANG
All materia och de fyra naturkrafterna behöver således inte ha sitt ursprung i en Big bang från en infinitiv liten punkt, utan en
“Suck bang” där ett enormt moln av vakuumpartiklar imploderade. Sammanslagningen skapade de första grundstenarna till
materia, vars kärnreaktion omgående fick anhopningen att explodera i det vi kallar Big bang. Vi vet även att all materia inte
har kunnat bildas i ett steg vid endast en Big bang, och har utgått ifrån att dessa partiklar framställts vid senare explosioner,
(särskilt
nebulosor eller supernovor). Så är det nog också i de flesta fall, men det är även möjligt att den första implosionen,
som föregick explosionen, har bidragit till vissa partiklars komplexitet. (Om Big Bang är en explosion i universum så skulle
dessutom alla ingående partiklar fått en hastighet och ingen skulle således bli kvar i centrum - Något stämmer inte...).

”MÖRK MATERIA” ÄR LADDADE MOLN AV VAKUUMPARTIKLAR
Om teorin om vakuumpartikeln stämmer så bör det fortfarande finnas och även nybildas anhopningar av vakuumpartiklar,
och som verkar efter samma princip som den som gav upphov till Big bang, men där dagens
galaxer skapar gravitationsfällt
som hindrar en galopperande tillväxt av molnets totala energiinnehåll. Förmodar att det är detta fenomen som ger upphov till
det vi i dag kallar “mörk materia”, och utgör ca 23 %. Universums "fria" vakuumpartiklar är "mörk energi" och utgör 73 % av
universums totala energi).

DET ÄR ”PARTIKLARNA I PARTIKLARNA” I MATERIAN SJÄLV SOM GER MASSA
Enlig detta förslag så skulle således en stor del av mörk energi utgöras av elektromagnetismens grundpartikel,
vakuumpartikeln, och
mörk materia kan vara moln av överladdade vakuumpartiklar. Partiklarna finns i oss och kring oss i
enorma mängder men är så små att de passerar rakt igenom oss obehindrat, och förmodligen får många tusen, kanske
miljoner av dem plats i en elektron. Vakuumpartikeln ger även atomen massa och gravitation genom att dess ingående
vakuumpartiklar, i själva materian, skapar laddningar genom inbördes rörelse, och laddar omgivande fria vakuumpartiklar i
atomens hålrum och nära omgivning, så att dessa sedan bildar kraftpartiklar som svag och stark kärnkraft (rörelseenergi)
och andra flyktiga partiklar. (Forskarna anser idag att det mest troliga är att mörk materia är en tung sypersymmetrisk partikel)

KRAFTKÄLLAN - MED LITE ANDRA ORD
Higgs separata partikel kanske inte behövs utan det är själva “materian“ dvs. bundna vakuumpartiklar, (dvs. ett flertal
"klumpade” vakuumpartiklar attraherade av elektromagnetism (rörelse) bygger upp allt vi idag kallar partiklar) och som avger
elektromagnetism till fria vakuumpartiklar i dess närhet, som sedan aktiveras och bildar kraftpartiklar etc. Det är således inte
bara de partiklar man idag kallar partiklar som roterar, utan även partiklarnas egen ”massa” i form av bundna
vakuumpartiklar rör sig och avger elektromagnetism, dvs. attraherar fria vakuumpartiklar i och kring sin ”massa”. Det är helt
enkelt denna förmåga som ger partiklar massa. All materia och alla former av elektromagnetism, stark och svag kärnkraft
samt gravitation kanske därmed enbart är olika bindningar av sammanslagna eller vibrerande vakuumpartiklar. Det finns
enormt komplicerade teorier om hur en “superkraft” slets sönder i starten av Big bang och bildade de fyra naturkrafterna,
medan det således enligt vakuumpartikel-teorin helt enkelt är olika resultat av den elektromagnetism som avges av
aktiverade vakuumpartiklar till fria vakuumpartiklar. (Jämför t.ex. med de olika typer och styrka av elektromagnetism vi kan
skapa på “konstgjord” väg, men naturligtvis även här av och med vakuumpartiklar).

Börjar allt mer tro att vakuumpartikeln ”sprids som ett virus” från den laddning som aktiverade rörelsen, där dessa vibrerande
vakuumpartiklar sedan aktiverar andra vakuumpartiklar i sin närhet så att en ”kopia” av utgångspartikeln kontinuerligt skapas
i den först skapade rörelseriktningen, och med en hastighet betydligt över
ljusets hastighet. (Ljusets hastighet i vakuum är
299 792 458 m/s). Det är även möjligt att vakuumpartiklar som "klumpats ihop" kan aktiveras med plus- och minuspol,
eftersom de uppenbarligen har egenheten att vid specifika våglängder så buntas och riktas partiklarna rakt från kraftkällan,
exempelvis av gravitation, radiovågor och fotoner, (i dag anses fotonen få fart av att den saknar vilomassa). Där partiklarna
kan överföra energi närmast i det oändliga, och dessutom rakt som efter en kompassnål. (Även elektronen har en plus och
minus effekt, (
spinn) där fenomenet jättemagnetoresistans används till exempelvis datalagring).

Vakuumpartikeln vänder sig således i kraftfältets riktning och samverkar genom att den tillförda “överladdningen” kan
överföras till nästa partikel med kraftkällan som bas, vilket därmed kan vara anledningen till att dess verkan är riktad.
Vakuumpartikeln är i detta förslag både den “ledande länken” och det som transporteras, exempelvis gravitoner eller
elektroner, dvs. själva energin i alla elektromagnetiska krafter. Där exempelvis magnetism, gravitation och fotoner endast är
olika bindningar av vakuumpartiklar, där den tillförda elektromagnetismens våglängd och styrka avgör vilken typ av partikel
som bildas. Enligt detta förslag så finns således inget som inte består av vakuumpartiklar. Om partikeln har både plus- och
minuspol så är den dessutom teoretiskt neutral, vilket skulle förenkla matematiken bakom materians och universums
bildande.
Även om jag lutar åt att den som grundpartikel är helt neutral, men får laddning vid kontakt med andra
vakuumpartiklar där de binds till kortlivade masslösa partiklar - Kanske en del av den så kallade bakgrundsstrålningen.

VAKUUMPARTIKLAR FINNS
Ett tomt vakuum omöjliggör gravitation, så oavsett vilken teori man använder så kan universum aldrig vara tomt. På liknande
sätt som gravitation fungerar även
magnetism där en magnet och en järnbit kan fås att påverka varandra även i vakuum,
vilket även det är ett bevis för att vakuum inte kan vara tomt. Det speciella med gravitation är att det verkar på närmast
obegränsade avstånd och att objekten (planeterna) har tillsynes samma laddning, (här finns dock likheter med atomers
inbördes sammanhållande krafter). Den naturliga grundkylan före de första partiklarnas tillkomst måste ha överstigit den
absoluta nollpunkten, (–273,15 °C) oavsett vilken partikel som gav upphov till “Big bang”, under förutsättning att partikeln inte
har bildats som ett slags
Bose-Einstein-kondensat, eller är en del av vakuum. Redan Albert Einstein insåg att vakuum
innehåller energi, (samt även att massa är en form av energi i sin berömda formel E = Mc2). Och även
strängteorin bygger
på att strängarna är energi. Kan däremot inte se att grundformen behöver vara i form av strängar, utan kanske snarare som
de av strängteorin förkastade punkterna, (men med rumslig utsträckning) eftersom partiklarna vid tillförd energi slår sig
samman och bildar vilken som helst annan partikel, (flyktiga partiklar) - Beroende av den tillförda energins våglängd och
styrka. Skillnaden kanske ligger i att försöka se vakuumpartiklarna som fysikens “kameleonter” helt styrda av den tillförda
energin, där strängteorin snarare bygger på “anhopningar” av vakuumpartiklar. (Geometriska modeller av strängteorier har
visat på dimensioner ned till ca 10−
32 m).

FUNDAMENTAL TEORI FÖR VÄXELVERKAN
De buntade och komprimerade vakuumpartiklar som all materia består av, enligt denna teori, kan ha hög rörlighet i atomer
(och kanske särskilt i atomer som bildar elektriskt ledande material). Denna rörelse skapar laddningar genom
växelverkan
och bygger allt energirikare men kortlivade masslösa partiklar tillsammans med "fria vakuumpartiklar" i atomens tomrum
(utgör 99,9999%) och växelverkar på liknande sätt sedan med andra partiklar med massa i atomen. Växelverkan sker även
med närliggande atomer och förmodligen även med avlägsen materia i form av gravitoner, (som sprids lika långt och lätt som
fotoner). På grund av att spänningen vill utjämnas så sprids alstrad emk, men eftersom varje partikels vakuumpartiklar inte
alstrar ny emk samtidigt så bildas hela tiden nivåskillnader och därmed ytterligare förstärkt växelverkan. All form av
elektromagnetism är således alstrad av rörelse mellan vakuumpartiklar, särskilt vibrationer eller rotation. Där rörelsen
induceras till vakuumpartiklar i dess omedelbara närhet, där sedan styrkan och frekvensen avgör spridningsradien och vilken
partikel som bildas.

ELEKTROMAGNETISM - ETT MATERIAS ANDNINGSTILLSTÅND
Man har hittat “svarta hål”, som egentligen inte är hål utan enormt koncentrerad materia, med en massa 18 miljarder gånger
vår egen sols. Gravitationen från ett svart hål är så stark att inte ens ljuset kan lämna materian, vilket gett fenomenet dess
namn. Om jorden vore lika komprimerad så skulle den bara vara 2 centimeter i diameter, men enligt forskarna med bibehållen
gravitation. Detta betyder att det svårligen kan vara de “kända” partiklarna i atomerna som alstrar gravitation genom rörelse,
eftersom det inte finns så mycket utrymme för detta. Vilket även stöder vakuumpartikelteorin där avgiven elektromagnetism
kan skapas i själva materian i atomens partiklar, och inte enbart i den sfär som kallas atom. Vetenskapen i dag är övertygad
om att fotoner var en länk i alstringen av materia, och varför skulle inte materia kunna “läcka” lite av dess grund-materia vid
tillverkningen? Elektromagnetism är kanske således ett slags “andningstillstånd” där buntade komprimerade vakuumpartiklar i
materia kan aktivera fria vakuumpartiklar i atomens hålrum och omgivning.

FINNS RUMTID? – NEJ, TID ÄR BARA EN MÅTTENHET
Även teorin om rumtid där tid är kopplat till gravitation är en bisarr företeelse där våra fötter lever i en annan tid än vårt
huvud när vi vandrar runt här på jorden, (rumtid är en teori av Einstein). Om tid förändras med gravitation, som rumtiden
förutsätter, så skulle Big bang ha inträffat vid olika tidpunkt mätt från himlakroppar av olika storlek även om alla använde våra
storheter för tidtagning. Det vore således bara på himlakroppar av jordens storlek som Big bang inträffade för 13,8 miljarder
år sedan, även om den faktiska tidpunkten naturligtvis är den samma. Framtida rymdresenärer skulle därmed teoretiskt
kunna möta sig själva, eller rent av mörda sig själv i ett tidigare skede av livet… Det är i så fall även fel att ge en ålder på
universum, efter vår tideräkning, eftersom gravitationen bör ha minskat och förändrat storheten för tiden när materian kom
längre från centrum efter Big bang. Samtidigt som
jorden anses ha bildats först för 4,54 miljarder år sedan. Däremot är det
naturligtvis så att kemiska reaktioner och fysikaliska funktioner kan förändras vid olika gravitation. Om man exempelvis kokar
potatis i en tryckkokare, vilket motsvarar en ökad gravitation, så kokar vattnet vid en högre temperatur och sänker koktiden.
Men själva måttenheten förändras inte, bara tidsåtgången för det vi mäter. Även när laddade partiklar passerar anhopningar
av vakuumpartiklar, exempelvis atmosfären, så sker en frekvensförskjutning, men det är inte måttenheten som förändras.
Anser att begreppet "rumtid” bygger på en "feltanke" och sammanblandning, där gravitationen inte påverkar måttenheten tid
utan enbart tidsåtgången. Dagens teorier bygger på att rumtid finns och att det är Higgs partikel som ger massa, och om
detta kan motbevisas så skulle de flesta av forskarna inom dessa fält bli - arbetslösa... Ledande forskare anser redan att
rumtid är bevisad, men anser att bevisen inte håller. (Einstein påstod även att inget kunde färdas snabbare än ljuset, vilket
naturligtvis är fel, och har närmast lamslagit forskare från att framföra något annat i detta fält i nästan hundra år). Det verkar
som många forskare inte tror på vad de själva säger när de exempelvis ena stunden anser att inget kan gå fortare än ljuset,
och sedan förklarar galaxernas enorma spridning i universum med inflationsteorin som förutsätter en spridningshastighet
flera gånger ljusets. Alla forskare är även övertygade om att elektromagnetism, (fotoner) är grunden till all materia, samtidigt
som många vägrar acceptera att om samma byggstenar finns i allt så måste även en minsta gemensam nämnare finnas i alla
former av elektromagnetism – således även i vakuum eller t ex i elektroner i en elledning. Det är meningslöst att söka svar i
hokus-pokus teorier som bygger på exempelvis flera universer som ändå aldrig kan bevisas, däremot finns enormt mycket att
lära om ”vakuumpartikeln” från redan utförd forskning inom elektromagnetiska effekter etc. Det är personer med kunskap i
dessa fält som kommer att länka pusselbitarna samman till vakuumpartikelteorin, och här måste naturligtvis superdatorer
börja användas för sammanställning och beräkning av alla kända effekter.
Är vi överens om att all materia har samma
ursprung och att det måste finnas en minsta grundform som denna elektromagnetism kan sönderfalla till? (Vakuumpartikeln).

Forskarna anser i dag att det är fotonerna som far i väg när man exempelvis tänder en ficklampa på grund av att fotonerna
saknar vilomassa, men det kan även vara så att den avgivna energin startar en ”energivåg” som fortplantas i soppan av
vakuumpartiklar. Vågen kanske fortplantas genom att vakuumpartiklar kontinuerligt koncentreras från den omedelbara
omgivningen till en punkt, i detta fall motsvarande en foton, (där hastigheten för vakuumpartiklarnas inbördes rörelse mycket
väl kan vara betydligt snabbare än ljusets och att en foton aldrig ”slocknar” indikerar kanske dess nära ”släktskap” med
universums vakuum). Där fotonens i dag mätbara hastighet utgörs av tiden för aktivering av varje enskild vakuumpartikel och
sammandragning av den totala mängden vakuumpartiklar ingående i fotonen, samt sträckan fotonen rör sig per tidsenhet.
Detta skulle även kunna förklara fenomenet forskarna kallar ”teorin för
tidsdilation” där ett objekt som färdas i 90 % av ljusets
hastighet endast anses ha kvar 44 % av sin ursprungliga längd, där man anser att myoner från kosmisk strålning inte borde
kunna passera atmosfären ned till mätinstrument på jorden, om inte ”något” förlänger dess livslängd.

UTAN ELEKTROMAGNETISM STOPPAR ALLT
Vi är helt beroende av detta fenomen och använder dagligen elektricitet och andra besynnerliga former av elektromagnetism,
exempelvis
georadar för att hitta olja långt ned i havsbotten eller för att undvika att plantera träd där jorddjupet är för litet.
Även läkevetenskapen använder så kallat ultraljud och röntgen för att se dolda organ. Forskare har även upptäckt att
energipartiklar från okänd källa i rymden kan penetrera flera kilometer med berggrund, och tror att de kan gå rakt genom
jorden. Även gröna växters
klorofyll använder fotoner som energikälla, och våra kroppar styrs av elektriska impulser. Var
kommer laddningarna ifrån om inte dess ingående partiklar finns överallt?
Varför färdas förresten ljuset med samma
hastighet oavsett om det sänds från ett flygplan eller en stillastående ljuskälla - om inte fotonen är en del av vakuumet, och
fotonens beteende låst till vakuumets egenskaper, dvs. partiklar?


OM TEORIN STÄMMER SÅ BLIR DET BEHOV FÖR EN NY DEFINITION AV VAKUUM
Kanske något i stil med: "Vakuum är elektromagnetismens vilostadie och ett partikelbaserat homogent grundämne utan
massa, som kan fyllas till hundra procent med andra grundämnen, men med följden att vakuumets specifika egenskaper
övertas av det tillförda grundämnets".

EN BESKRIVANDE FORMEL FÖR EN "ANHOPNING" AV VAKUUMPARTIKLAR, EXEMPELVIS ENSKILDA PARTIKLAR I
EN ATOM BÖR FÖRSLAGSVIS INNEHÅLLA:
Vakuumpartikel VP
Antal VP
Frekvens (GHz) (Ingående vakuumpartiklars inbördes rörelser).
Energi (eV).
I dag anses varje partikel kunna beskrivas som kvantmekaniska vågor med våglängden  = h/E.
Varje partikel kan även innehålla flera ”anhopningar” av olika storlek och egenskaper, där de totala sammanlagda
storheterna ger partikeln dess egenskaper.

VAKUUMPARTIKELTEORIN GER MER LOGISKA FÖRKLARINGAR
Förslaget här är av naturliga orsaker ännu “vag” i formulering och bevisföring, men anser att den är värd att granskas
närmare. Om exempelvis “vakuumpartikeln”, som ingår i denna idé, kan bevisas vara elektromagnetismens grundform så
öppnar sig fler möjligheter än “krökta
rum” för att förklara gravitation, och kanske även behovet för speciellt många fler nya
dimensioner än vad vi redan använder i dag, (x, y, z).

Dagens teorier förutsätter att det finns fler dimensioner än de vi känner till, (vanligen 10 eller 11 men ända upp till 26
förekommer), varvid varje matematisk formel förutsätter ett specifikt antal dimensioner för att det universum vi känner till skall
kunna bildas. Men hur skall då DESSA dimensioner i ett tidigare skede ha kunnat bildas när det var ofrånkomligt FÄRRE
dimensioner än det som formlerna förutsätter? Vi har inte kommit närmare en lösning om vi har precis samma
problemställning i det föregående steget. Svaret är nog tyvärr att vi bara skjuter problemet med materians bildande
ytterligare ett steg bakåt i tiden, och får en matematisk formel som egentligen inte löser något grundläggande.
Vakuumpartiklar kan även ge en rimligare förklaring på hur partiklar kan bildas och försvinna spårlöst, exempelvis hur
elektroner kan bildas och “överföras” i en elledning. Där vakuumpartiklar attraheras och bildar elektroner, och sedan återgår
till vakuumpartiklar.
Det är således tid för att vi inser att ALLT hänger samman och söker gemensamma nämnare.
Och om gravitation från ett svart hål kan hindra ljuset från att lämna massan, kan vi då inte acceptera att en mindre
gravitation från en stjärna kan ”böja ljuset” utan att blanda in Einsteins "gummidukar” eller krökta rum etc. Är det inte
självklart att det måste finnas en övergångsform? Dessa ”gummidukar” skulle dessutom, i så fall, finnas mellan samtliga
partiklar i en atom och blir helt bisarr, eller? Hur kan exempelvis tidvatten med alla fria atomer påverkas genom ett "krökt
rum”? Om objekt, exempelvis planeter, skapar "utbuktningar" i dessa "krökta rum" så skulle det finnas mätbara "vallar", man
skulle även finna skillnader i gravitation vid mötespunkter från vallar från olika objekt. Och den ”
kosmiska
bakgrundsstrålningen” kanske inte är ett eko från Big bang som dagens forskare är övertygade om, utan vakuumets
energipartiklars egen melodi, och anledningen till att strålningen verkar vara likartad i alla galaxer. Skillnaden är inte mer än
en del på 100 000 och detta är idag även det enda "beviset” för inflations-teorin.

INRIKTNINGEN PÅ DAGENS FORSKNING ÄR FÖR STELBENT
Med den (brist på) kunskap vi har i dag så måste vi helt enkelt vara mer öppna och ödmjuka för att universums gåtor inte
alltid överensstämmer med vad dagens auktoriteter på området har mer eller mindre fastslagit. Och man gör det ofta med
förklaringar som verkar hämtade från sagornas värld, exempelvis strängteorierna som förutsätter flera universer för att vårt
skulle kunna skapas eller ”krökta rum” som förklaring på exempelvis gravitation där någon sorts vägg eller gummiduk skall
hålla kvar planeterna i sina banor, (när samtidigt magnetism kan påverka materia utan att man blandar in rumtid etc). Mer
som religionsdyrkan än att försöka finna den enklaste lösningen - som borde vara målet. Det blir som att försöka förklara
något svårbegripligt - med något fullständigt obegripligt, eller som att säga att “naturen är för fantastisk för att ha skapats av
evolutionen” men “glömmer” att även en “gud” måste ha framställt det som finns, och att framställa en blomma genom att
“knäppa med fingrarna” är otroligt mycket svårare att förklara än med evolutions-teorin. (Mycket i några av strängteorierna
verkar helt logiskt och förmodligen korrekt men man har låst sig i det abnorma för att finna faktorn för ”grundpartikeln”).
Förmodar att minst 90 % av alla konstiga namn och uttryck inom astrofysik och partikelfysik är på sådant som aldrig existerat
- samtidigt som en stor del av utbildningen i dessa ämnen går ut på att kunna tillämpa teorierna, vilket gör att röran blir
fulländad… (Dagens forskare borde kanske arbeta mer förutsättningslöst, där hållpunkterna utgörs av det som verkligen kan
bevisas, där problemet är de personer som beviljar anslag till forskningen - “Tror” du inte som dem så är du ute…). Hur skulle
det se ut om alla som arbetar med innovation och produktutveckling skulle vara lika "bakbundna" som så många av dem som
arbetar med "rymdforskning"? Ökad förståelse av exempelvis vakuumpartiklarna, (de minsta partiklarna i vakuum - oavsett
VAD de består av), kan ge oss avsevärt bättre och snabbare datorer, sensorer och analyser, medicin etc. – När vi förstår och
kan utnyttja hur en grupp av bundna vakuumpartiklar kan ”vibrera” och därmed aktivera och återspegla information långa
sträckor, och ibland i flera riktningar samtidigt. (Kan vi t.ex. avbryta en eller flera vibrationskällor i materian i celler vid en
ondartad celldelning så kanske detta kan stoppa tillväxt på ett skonsammare sätt än dagens medicin och terapi).
“Here you can buy all rights to newly patented and patent-pending products - direct from
the source - Fryken Ltd.  "We will continuously add new products”
 

Brainstorm - FÖR och MOT att vakuumpartikeln är elektromagnetismens vilostadie.
FÖR:
* Kan förklara varför partiklar i atomen har massa, (genom att materia består av komprimerade energipartiklar här kallade vakuumpartiklar, som
aktiverar “fria“ vakuumpartiklar i omgivningen med energi i form av rörelse, och dessa sedan bildar kraftpartiklar och andra flyktiga partiklar enligt
principen för Higgsfältet, men där växelverkan således skapas av partiklar i materian). Materia är ENORMT koncentrerad energi, (tänk bara på den ”
kärnkraft” vi kan utvinna från atomer eller att hela jorden ryms i en 2 cm stor kula om allt tomrum i atomerna tas bort) ändå anser forskarna att
energin som ger massa, (växelverkan) alstras av det förhållandevis "tomma universum” (Higgsfältet). Medan partiklarna i materian anses bete sig
som ett ”slappt”… vakuum…
* Förändrar, så vitt jag kan se, inte den grundläggande matematiken bakom standardmodellen, utan snarare fullbordar den genom att avlägsna det
största osäkerhetsmomentet -
Higgs partikel - Denna "osynliga" kraft som skall ge massa ger fler frågor än svar.
*
Kan förklara fenomenet "mörk energi" i universums vakuum, (där vakuumpartiklar som binds till kortlivade "blixtar" kanske utgör endel av
bakgrundsstrålningen och kanske även binds till atomens alla masslösa partiklar). Samt kan även förklara fenomenet "mörk materia" i form av
enorma moln av laddade vakuumpartiklar, (och om molnet/molnen...? imploderade kan vara upphovet till Big bang). (Där dagens galaxer hindrar en
galopperande tillväxt av molnens totala energiinnehåll).
*  
Om allt i materia kan förintas till energi och försvinna spårlöst i universum – så är det givet att universum innehåller ingrediensen för att skapa
materia. Och vi vet redan att materia består av elektromagnetism, vilket ger den logiska slutsatsen att partiklarna i vakuum är elektromagnetismens
grundform/vilostadie, här kallad vakuumpartikel
.
*
Varför skulle partiklarna i en atom dras till eller rotera kring sin kärna om det inte var själva kärnan som håller partiklarna i dess bana? - Om Higgs
partikel skapar kraften från “någonstans bredvid kärnan” så utgår inte kraften från centrum.
*
Varken flera dimensioner eller rumtid behövs för att förklara universum - om alla flyktiga partiklar kan bildas direkt ur "vakuum" och beroende av
tillförd energi, dvs antalet och aktiviteten på tillförda vakuumpartiklar.
*
Ledande forskare exempelvis Einstein har förutsatt att vakuum är energi, (och vad är mer energi än elektromagnetism? (Fast i dess enklaste
grundform eller vilostadiet).
*
Universum bör, totalt sett, vara neutral och även vakuumpartikeln är förmodligen även den neutral eftersom den är så liten att en elektron rymmer
flera tusen eller kanske miljoner vakuumpartiklar. Laddningar skapas när stora mängder partiklar samverkar.
*
Kan förklara vad som alstrade de fotoner som blev till materia vid Big bang. (Kanske en av de viktigaste pusselbitarna i “teorin om allt”, men dit är
det långt). Anser att det är den teori som idag kräver minst "hokus-pokus", även om det finns stora frågetecken.
*
Jätte - magnetoresistans har visat att även elektroner har plus och minus effekt, (spinn) tekniken utnyttjas till exempelvis datalagring.
*
Vakuumpartikelteorin möjliggör en enklare förklaring av gravitation än Einsteins teori om att gravitation fungerar som ett nätt eller en gummiduk
som exempelvis håller kvar månen kring jorden. Det vi vet om gravitation förutsätter i så fall att varje partikel i atomen har ett eget nät, och inte hela
jorden som en enhet, vilket Einstein beskriver. Dessutom står centrifugalkraften i relation till massa och rotationshastighet, och om man ser på de
datamodeller som gjorts så uppstår ofrånkomligen en kraftig utbuktning dvs. bromseffekt med nätteorin. Och varför förändras gravitation enbart av
avståndet om det finns vallar?
*
Dagens teorier förutsätter att det finns fler dimensioner än de tre vi känner till, x, y, z, (vanligen kring 11) varvid varje matematisk formel förutsätter
ett specifikt antal dimensioner för att det universum vi känner till skall kunna bildas. Men hur skall då DESSA dimensioner i ett tidigare skede ha
kunnat bildas när det var ofrånkomligt FÄRRE dimensioner än det som formlerna förutsätter?
*
Rent logiskt så är ett universum fyllt av elektromagnetism mer troligt än ett universum fyllt av enormt små partiklar med massa, som dessutom
borde ha en betydligt omständligare tillverkningsprocess - Dessutom består ju även de av elektromagnetism.
*
Om fotoner ombildades till massa, och vi vet redan att fotoner är elektromagnetism, så är det mest logiska att även elektromagnetism består av
små partiklar, och om och när inga andra krafter har verkat på dem så bör de uppträda i sin minsta beståndsdel, här kallad vakuumpartikel.
*
Kan förklara varför t.ex. gravitation har närmast oändlig räckvidd eftersom den inte behöver energi för egen drift, utan kan vidarebefordra tillförd
energi till närmaste partikel i rörelseriktningen i en - + överföring där tillförd energi “hoppar från partikel till partikel“, samtidigt som partiklarna dras
mot varandra. (Eller snarare “buntade” partiklar där minst flera tusen partiklar får plats i en elektron, då enskilda vakuumpartiklar är för små för att
kunna överföra något som helst och vänder sig bara i kraftfältets riktning).
*
Higgs behövs inte för att ge atomer massa, (och även denna partikel behöver energi).
*
Elektromagnetism i form av t.ex. gravitation, röntgen eller radarvågor kan penetrera materia, där partikeln neutrino vid mätningar passerat
hundratals meter berggrund.
*
Elektromagnetism är en förutsättning för allt liv, (var kommer annars laddningarna ifrån om inte dess partiklar finns överallt?).
*
Kan förklara varför elektronerna aldrig tar slut i en el-ledning, (eftersom nya vakuumpartiklar strömmar till och “buntas” till elektroner, där
vakuumpartiklarna kan passera vilket som helst material obehindrat).
*
Vad händer med exempelvis “oanvänd” el? Att “elen” (elektronerna) bara försvinner är inte svar nog, för de kan inte ha varit gjorda av inget... Inga
experiment har heller någonsin påvisat fria
kvarkar, och är logiskt om beskriven teori stämmer.
*
Vi vet att flyktiga partiklar skapas, ombildas och försvinner, tillsynes utan spår… Således finns ofrånkomligen MINDRE partiklar.
*
Elektromagnetism kan redan uppträda i enormt många former, vilket kan ses när vakuumpartikeln (partklar i vakuum, materia etc.) aktiveras, och
anser således att det måste finnas en slags “grundform” eller “vilostadie” för elektromagnetism.
*
Fotoner kanske kan “hoppa” från - till + på aktiverade band av vakuumpartiklar vilket kan ge fotonen, (och även elektronen i en ledare),
acceleration till ljusets hastighet. (Vågat förslag, där fotonen anses få fart av att den saknar vilomassa, men vad är det då som ger fotonen, denna
“dallrande” energibunt riktning?).
*
Många fenomen i vår vardag, t.ex. åska ända upp i stratosfären antyder att elektromagnetism kan “sniffa” sig till var den kan utjämna sin laddning.
(Vakuumpartiklar kanske fungerar som “tunna lösa ledningar”).
*
Fler möjligheter att förklara universums utvidgning, t.ex. alstring av fler vakuumpartiklar, universums temperatur anses vara 2,7 grader vilket bör ge
ökad partikel-aktivitet i form av
Brownsk rörelse, eller att antimateria "förintar" materia till fria vakuumpartiklar etc.
*
Det verkar mer logiskt att energin i form av stark kärnkraft finns i partiklarna (sammanslagna vakuumpartiklar som bildar all materia) än att det finns
separata partiklar i varje atom som ger andra partiklar massa. Det är således själva materian som aktiverar (laddar) kringvarande vakuumpartiklar
så att dessa klumpar sig ihop till kraftpartiklar etc.
*
Om jorden kan tryckas samman till någon centimeters diameter och bibehålla sin gravitation så är det inte “kända” partiklars rörelse i atomen som
alstrar gravitation, eftersom det inte finns utrymme för detta. Om däremot själva “materian i materian“… består av vakuumpartiklar som kan aktivera
fria vakuumpartiklar i atomens hålrum och nära omgivning med rörelseenergi, så blir problematiken logisk. Där rörelseenergin kan alstra
kraftpartiklar och alla andra flyktiga partiklar, och alstrad partikel beror av sagda tillförda “strömstyrka” (rörelseenergi) samt påverkan från
omgivningen.
*
Om gravitationen vid ett svart håll kan hindra ljuset från att lämna massan, kan vi då inte acceptera att en mindre gravitation från en stjärna kan
“böja ljuset” utan att blanda in Einsteins “gummidukar“? Är det inte självklart att det måste finnas en övergångs zon?
*
I dag anser forskarna även att materia kan förintas av antimateria med motsatt laddning där båda övergår i energi, utan att kunna förklara vad
denna energi partiklarna övergår till egentligen är i sin “slutform”. Är det inte mer logiskt att materian återgår till en finfördelad form av
elektromagnetism, det den var från början - vakuumpartiklar?
*
Enligt både den allmänna relativitetsteorin och den speciella relativitetsteorin så använder Albert Einstein ljusets hastighet i vakuum som faktor i
ekvationerna. Detta bör innebära att han insåg att fotonen kan frekvensförskjutas när den passerar tex atmosfären.
MOT:
* Strider mot matematiken bakom flera av dagens teorier, (men inte huvuddelen av standardteorin).
*
De flesta av dagens forskare på området verkar övertygade om att Higgs partikel skall finnas, vilket i och för sig inte skulle omöjliggöra själva
vakuumpartikeln men naturligtvis dess effekt och betydelse.
*
Rumtiden anses nu bevisad av ledande forskare och eftersom rumtid anses förbundet med gravitation så talar denna upptäckt både mot och för
vakuumpartikeln, (har själv inte blivit övertygad om att rumtid finns då jag anser fysik vara logik, men men?). (Varför skulle rumtid exempelvis
påverka gravitationen mellan planeter men inte mellan partiklar i atomen när atomer ÄR planeter?) Det blir för “särt” för mig - Mer som en religion…
*
Om en laddning, elektronen, hoppar från - till + i den första vakuumpartikeln så blir det från + till - när den hoppar till den andra… (Kanske det
nästan icke existerande avståndet mellan vakuumpartikelns “ändpunkter” gör att motståndet övervinns och i huvudsak ger riktning,
Om det krävs
minst flera tusen vakuumpartiklar för att bygga upp en enda elektron, så lär inte enskilda vakuumpartiklar kunna göra “motstånd“
och fungerar bara
som en ledning, (kanske liknande blixten när den följer en ”ledning” (av vakuumpartiklar) mellan moln och mark, men där blixten inte är riktad utan
sökande, eller buntade (ihop kopplade) vakuumpartiklar som håller fast alla partiklar som cirklar runt atomkärnan).
*
Varför leder inte vakuum värme? Är partiklarna för små eller kan inte värmet aktivera vakuumpartiklarna så att det bildas långa kedjor?
*
Man kan hävda att universum inte kan ha varit fyllt av vakuumpartiklar i sitt ursprungsstadie, eftersom även dessa partiklar måste ha alstrats.
(Kanske som ett Bose-Einstein-kondensat vid den temperaturmässigt absoluta nollpunkten).
* Det kan även föras argumentation mot att det skulle finnas plus och minus i samma lilla obetydliga vakuumpartikel, och det finns naturligtvis en
möjlighet till att det exempelvis är två sammanslagna partiklar med olika laddning, eller att de laddas först vid kontakt med andra partiklar, vilket jag
allt mer börjar luta åt. (Av det vi vet nu så bör universum, totalt sett, vara neutral).
*
Vad fanns före vakuumpartikeln? Kanske har den alltid funnits. Blir det fler vakuumpartiklar dvs ökar den totala energin i universum? Antalet "fria"
vakumpartiklar bör ju öka om materia sönderfaller - Kanske orsaken till universums utvidgning?
Några viktiga punkter:
1. Higgs separata partikel kanske inte behövs utan det är själva “materian“ dvs. bundna vakuumpartiklar, dvs. ett flertal "klumpade” vakuumpartiklar
attraherade av partiklarnas (dans) rörelse som bygger upp allt vi idag kallar partiklar och som avger elektromagnetism (rörelse) till fria
vakuumpartiklar i dess närhet, som sedan aktiveras och bildar kraftpartiklar etc. All materia och alla former av elektromagnetism, stark och svag
kärnkraft samt gravitation kanske därmed enbart är olika bindningar av sammanslagna eller vibrerande vakuumpartiklar.

2. Om gravitationen vid ett svart håll kan hindra ljuset från att lämna massan, kan vi då inte acceptera att en mindre gravitation från en stjärna kan
“böja ljuset” utan att blanda in Einsteins “gummidukar“? Är det inte självklart att det måste finnas en övergångs zon? Och varför finns inga mätbara
vallar eller väggar vid dessa påstådda "utbuktningar"? Helt enkelt, varför förändras gravitationen mellan två objekt enbart av avståndet om det finns
"vallar"? Och varför skulle ljuset böjas av dessa icke mätbara vallar? Man kan även undra hur ett eller flera objekt kan cirkla runt exempelvis en
planet oavsett objektens riktning om gravitationen, enligt Einsteins teori, skulle orsakas av en ”utbuktning” då sagda utbuktning inte kan sträcka sig
åt alla håll samtidigt - och på alla avstånd från planeten. Anser att det beror på att det inte finns varken "vallar eller gummidukar" och att gravitation
enbart beror på antalet vakuumpartiklar i form av gravitoner, där antalet minskar med ökande avstånd. Visserligen medför ökande gravitation att fler
vakuumpartiklar från omgivningen dras till materian och gör den elektromagnetiska soppan tjockare, men tror inte på "gummidukseffekten".
Gravitationens påverkan på gaspartiklar kan även den ge en kraftigt förvrängd bild, och motsvarande effekt kan ses med höghastighets kamera i
tryckvågen vid explosion. Där det kanske kan vara möjligt att se "dolda" objekt bakom en gas-planet under vissa omständigheter via komprimerade
gaspartiklar kring planetens periferi?

3. Vakuumpartiklar, (elektromagnetismens vilostadie) kan förklara vad som alstrade de fotoner som blev till materia vid Big bang. Genom att
vakuumpartiklarna alstrade kraftfält som koncentrerade ett enormt moln av vakuumpartiklar från omgivningen och som slutligen imploderade och
startade Big Bang. (Kanske en av de viktigaste pusselbitarna i "
teorin om allt"). Började Big bang egentligen som ett svart hål genom tillförsel av
enorma mängder vakuumpartiklar från universum? Där en expanderande kraft (rörelse] frigörs vid extremt tryck och värme där gravitationen inte
förmår dra i enskilda partiklar? (På liknande sätt som vid Bose-Einsten-Kondensat].

4. "Mörk materia", (även kallad svart materia) är moln av vakuumpartiklar (enligt punkt 3), men där dagens galaxer hindrar en galopperande tillväxt.
"Mörk energi" utgörs av universums "fria" vakuumpartiklar:

5. Dagens teorier förutsätter att det finns fler dimensioner än de tre vi känner till, x, y, z, (vanligen kring 11) varvid varje matematisk formel
förutsätter ett specifikt antal dimensioner för att det universum vi känner till skall kunna bildas. Men hur skall då DESSA dimensioner i ett tidigare
skede ha kunnat bildas när det var ofrånkomligt FÄRRE dimensioner än det som formlerna förutsätter?

6. Om tid förändras med gravitation, som rumtiden förutsätter, så skulle Big Bang ha inträffat vid olika tidpunkt mätt från himlakroppar av olika
storlek. Det vore således bara på himlakroppar av jordens storlek som Big Bang inträffade för 13,7 miljarder år sedan, även om den faktiska
tidpunkten naturligtvis är den samma.

7. Vakuumpartikelteorin möjliggör en enklare förklaring av gravitation än Einsteins teori om att gravitation fungerar som ett nät eller en gummiduk
som exempelvis håller kvar månen kring jorden. Teorin kan även enklare förklara varför gravitation har närmast oändlig räckvidd, eftersom
gravitation har en våglängd som riktar träffade fria partiklar, och överför energin till nästa i rörelseriktningen utan att sprida. (Principen kan liknas
med en koppartråd, men i det ”tomma” universum).

8. Anledningen till att gravitation ökar med massan är att fler bundna vakuumpartiklar kan förväntas alstra fler gravitoner, där antalet bundna
vakuumpartiklar i massa ”aktiverar” fria vakuumpartiklar i omgivningen på en speciell frekvens så att dessa binds till gravitoner, (där gravitoner
egentligen skulle kunna beskrivas som en lång kedja av laddade vakuumpartiklar med massan som bas - som ett sugrör men utan rör). Partiklarna
verkar oberoende av laddning, där ”träffade” vakuumpartiklar börjar dra i den närmaste vakuumpartikeln - i motsatt riktning från de ”dragande”
vakuumpartiklarna i massan. Detta fortgår utan att ”dragkraften” i varje enskild partikel avtar. Anledningen till att gravitationen minskar med
avståndet är att färre vakuumpartiklar träffas, (på samma sätt som ljuset från en ficklampa avtar med avståndet eftersom färre fotoner träffar
objektet som belyses). Ett objekt med stor massa har större gravitation än ett mindre objekt på samma avstånd, eftersom det finns fler ”dragande
kedjor” dvs. gravitoner. Och desto större massa ju fler fria vakuumpartiklar från omgivningen dras mot massan och aktiveras till exempelvis kedjor av
gravitoner. Gravitation fungerar på samma sätt som de krafter som håller kvar partiklarna i en atomkärna, men med en annan frekvens som
förlänger räckvidden på bekostnad av styrkan. Fotoner kan resa i miljarder av år utan förlora energi – Varför skulle inte detta även kunna gälla
gravitoner?

9. Vakuumpartiklar kan ge en rimligare förklaring på hur partiklar kan bildas och försvinna spårlöst, exempelvis hur elektroner kan bildas och
“överföras” i en elledning. Där vakuumpartiklar attraheras och bildar elektroner, och sedan återgår till vakuumpartiklar.

10. Varför skulle ingående partiklar i en atom rotera kring sin kärna om det inte var själva kärnan som håller partiklarna i dess bana? Om Higgs
partikel skapar kraften från någonstans bredvid kärnan så utgår kraftpartiklarna inte från centrum. Kraftpartiklarna bör rimligtvis attraheras dvs
länkas med kärnan som bas eftersom den energi som attraherar partiklarna finns i partiklarna som bildar kärnan.  Kan liknas vid en magnet som
håller partikeln i dess bana, där det är långa kedjor av aktiverade vakuumpartiklar som ”drar i den närmaste vakuumpartikeln med kärnan som bas
för riktningen” och åt alla håll vilket gör att den påverkande ”dragkraften” är den samma vid samma avstånd oavsett vinkeln till kärnan.

11. Ett "moln" av vakuumpartiklar som imploderar skapar även rotation och fortsatte under Big Bang, där centrifugalkraften kan förklara varför
universum är "platt", (Alla kända galaxer och svarta hål roterar, således även vår galax
Vintergatan som anses ha en diameter på 100.000 ljusår),
(Några ledande forskare anser det idag "bevisat" att universum är platt, men det finns även motsatta uppgifter). Bästa "beviset" för Big bang utgörs
av
"Hubble Konstanten" där alla galaxer anses ha ett gemensamt ursprung.

12. Universum roterar - vilket kan förklara varför universum expanderar, eftersom centrifugalkraften bidrar till att "slunga" materian mot perife
rin.
Man anser även att avlägsna galaxer accelererar – Kanske detta i så fall beror på att en allt större del av gravitationen kommer från sidorna och
minskar det bromsande draget, kanske en ”slungande” kraft typ "gummiduk"?
Universums utvidgning kan även bero på universums totala solvind.

13. Vakuumpartiklar "dansar" i alla partiklar och sprider dansen till omgivningen. Vilket innebär att ALLA "anhopningar" av vakuumpartiklar, dvs. det
vi idag kallar partiklar, kan beskrivas som ett "spektra av melodier" på grund av ingående vakuumpartiklars rörelse.

14. Antimateria är ”dåliga dansare” och vibrerar sönder andra partiklar när de får direktkontakt, där partiklarna bryts ned till allt mindre partiklar för
att slutligen bli det de var från början – enskilda vakuumpartiklar.

15. Elektromagnetism är kanske inte ett resultat av Big bang – utan det som skapade Big bang.

16. Bakgrundsstrålningen är kanske inte ett eko från Big bang utan vakuumets (vakuumpartiklarnas) egen melodi. Det kanske är vakuumpartiklarna
som avger den ”
kosmiska bakgrundsstrålningen” när partiklarna klumpas till kortlivade ansamlingar och det är av denna anledning som signalerna
är likartade oavsett i vilken riktning man riktar sensorn, (man anser exempelvis att en del av bruset som kan ses som ”myrornas krig” i tv-apparater
utgörs av bakgrundsstrålningen från Big bang).

17. Om ljuset från ett svart hål kan hindra ljuset från att lämna materian så bör det finnas övergångsformer där massan är så stor att den saktar
farten på ljuset som lämnar materian, men där hastigheten på fotonen ökar när gravitationen från massan minskar. Hur går detta ihop med
"gummiduks teorin"?
Gravitationen påverkas av en partikels energi, vilket innebär att även en foton skulle tvingas ha ett "Higgsfält" med higgs-
bosoner kring sig under sin fartfyllda färd... Hur skall exempelvis Higgs bosoner hinna aktiveras i ett Higgsfält av en passerande foton - om inget går
fortare än ljuset?

18. Vi kan idag se galaxer på över 13 miljarder ljusårs avstånd från jorden och ser det som helt omöjligt att de skall ha hunnit dit, och även bildats,
på bara några hundra miljoner ljusår efter Big bang. Och om galaxerna färdades i ”över
ljusfart” – Varför skulle de ha tvärbromsat till den hastighet
och plats galaxen hade, när ljuset vi ser i dag lämnade den, för 13 miljarder år sedan?

Förslag på testbara fysikaliska fenomen:
* Gravitationens verkan på  tidvatten - Går det att mäta skillnader i spänning i högvatten och lågvatten? Förekommer det uppåtgående ”
havsströmmar från havens botten” orsakade av månens och solens gravitation?

*  Hur påverkas överföring av elektroner i en el-ledning när batteri och ledning placeras helt omslutet av Bose-Einstein-kondensat, där temperaturen
i batteri och ledning hålls på en normal bestämd arbetstemperatur? Enligt Vakuumpartikel-teorin så misstänker jag att elektroner i en el-ledning får
ett kontinuerligt tillskott av vakuumpartiklar från omgivningen, och om så är fallet så bör spänningen i el-ledningen påverkas av att inte få tillskott
utifrån på grund av kondensatet. All materia innehåller nästan bara tomrum, (99,9999%) varför det är viktigt att behållaren med Bose-Einstein-
kondensat omsluter hela den elektriska enheten då materia skulle fungera som en ”luftkanal” för fria vakuumpartiklar. Misstänker även att
anledningen till att ljuset kan bromsas och stannas, i en speciell blandning av Bose-Einstein-kondensat, beror på att tillförseln av vakuumpartiklar
från omgivningen till fotonen minskar eller upphör. Vakuumpartikelns hastighet kan förmodligen vid påverkan vara betydligt högre än ljusets. Det
kan således även vara möjligt att bromsa fotonen i vakuum om hela enheten omsluts av ett Bose-Einstein-kondensat av lämplig sammansättning.
Under själva försöket går det naturligtvis inte att kommunicera med den elektriska enheten som helt innesluts i kondensatet, (för att inte nya
vakuumpartiklar skall strömma in genom materia som inte är helt inneslutet av kondensatet) varför en förprogrammerad innesluten "datorenhet" styr
strömkälla och avläser givare etc. under hela försöket, och hela el-enheten håller normal arbetstemperatur, (skulle kondensatet bromsa
vakuumpartiklarna fullständigt från att strömma till utifrån så skulle inte datorn få ström, men detta är inte troligt, utan bara en begränsad
effektförlust). Hela behållaren skulle kunna tillverkas med någon millimeter i diameter vid kortvariga försök. (När kondensatet alstras med laser så
kanske objektet kan inneslutas genom att två lasrar riktas mot samma objekt, men placerade med nära 90 graders vinkel). (Det är naturligtvis möjligt
att inte ens kondensatet förmår minska/hindra vakuumpartiklarnas passage).

* På samma sätt kan man testa ”rumtiden” med två identiska "klockor", där en placeras omslutet av Bose-Einstein-kondensatet och en utanför där
eventuellt avvik sedan framkommer. (Där jag dock inte anser att det är tiden som förändras utan mängden av gravitoner som påverkar all materia
genom att exempelvis påverka rörligheten på vakuumpartiklarna som all materia består av, och därmed bundna vakuumpartiklars påverkan på fria
vakuumpartiklar i dess nära omgivning). Kanske kan detta försök indikera att det inte finns rumtid utan att det är den ökande mängden
vakuumpartiklar vid ökande gravitation som påverkar alla atomer och ger effekten som de flesta forskare kallar rumtid?

*  Det vore även mycket intressant att se effekten av Bose-Einstein-kondensat som helt omsluter behållare som innehåller groende frön eller
kläckande insekter, ägg etc. när kondensatet kan hållas under längre perioder och i större skala. Kommer exempelvis en musunge att kunna
utveckla de helt livsnödvändiga elektriska impulserna om vakuumpartiklar från omgivningen har begränsad möjlighet att strömma till?

* Tyngdlöshet har stor inverkan på allt levande och frågan är även om liknande försök kan utföras i behållare placerad i Bose-Einstein-kondensat?
Hur påverkas olika atomer som placeras i behållare i Bose-Einstein-Kondensat? Kan eventuell effekt användas för energiproduktion?

* Är effekten av gravitation ”dragande” eller ”skjuvande” och med vilken hastighet?
Hur kommer det sig att gravitationens verkan på massa kan minskas om Bose-Einstein kondensat placeras MELLAN två objekt - om nu gravitation
fungerar som en ”gummiduk”? Borde inte effekten isåfall verka runt objektet oavsett, om hela "rummet" flyttas? Sänd ut ett tillräckligt stort objekt
med massa i rymden, och på ett avstånd där den kan detekteras placeras ett instrument för att mäta objektets gravitationskraft. Placera sedan ett
Bose-Einstein kondensat omedelbart framför objektet med massa, (ev. roterande med massan), och mät hur lång tid det tar innan gravitationen
förändras vid mätpunkten. Skiljer sig hastigheten från ljusets hastighet? (Gravitationen kan minskas enligt ny forskning och utförda försök verkar
mer trovärdiga än att Higgs ger massa).

*  Fotonens livslängd? Finner det väldigt osannolikt att en liten foton skall kunna lysa i många miljarder av ljusår, (ett ljusår är 9,461 biljoner km)  
samtidigt som den susar genom universum med - ljusets hastighet, som dessutom håller en temperatur på bara några grader över den absoluta
nollpunkten. Fotonen måste dessutom ofrånkomligen kontinuerligt kollidera med den soppa av partiklar vakuum består av, för utan partiklar - Ingen
gravitation. Fråga: Avger en passerande foton mätbara ”läck strömmar” i sida? Detta skulle indikera att fotonen kontinuerligt tillförs nya partiklar från
omgivningen. Att fotonen skulle kunna avge partiklar till omgivningen under miljarder av år torde var helt uteslutet. (Försök kanske kan utföras med
laser för ökad energi). En foton som flyger genom universums soppa av vakuumpartiklar skulle krocka med dessa och tappa energi, varför jag är
övertygad om att vakuumpartiklarna istället gör fotonens färd möjlig. (Atomer i materia uppträder med strukturerad placering vilket innebär att de har
ett kraftfält som även påverkar omgivningen - den starka kärnkraften. Kanske detta gäller ALLA partiklar i större eller mindre grad?

*  Test av rumtid. GPS-satelliter måste korrigeras med, om jag inte minns fel  0,15 mikrosekunder per dygn för att visa rätt tid och detta anses bero
på gravitationens krökning av rummet, vilket forskarna idag anser orsaka den så kallade rumtiden. Detta experiment visar i vilken grad det är
atmosfären som förskjuter signalerna, och föreslår att satelliter med atomur placeras i olika gravitation men med motsvarande skillnad i gravitation
som mellan jorden och GPS-satelliterna och utan att signalerna tvingas passera atmosfär. Vi kan då fastslå atmosfärens inverkan. Enligt
vakuumpartikelteorin så ökar antalet vakuumpartiklar med gravitationen, vilket innebär en ökad mängd aktiverad elektromagnetism i form av
gravitoner, och kanske är detta fenomen orsaken till att hastigheten på signaler som passerar förskjuts. Detta innebär att en ”tidsförskjutning” vid
olika gravitation även utan atmosfär inte är ett bevis för rumtid. Kanske det i stället är ledningsförmågan som påverkas med ökad gravitation på
grund av ett större antal   "laddningsbärare”? (Det är troligt och en logisk följd att om vakuumpartiklar ingår i gravitoner så påverkas partiklar som
passerar i större grad med ökande gravitation, dvs. vid fler vakuumpartiklar, helt enkelt så blir "soppan" tjockare med ökande gravitation).

*  Roterar universum? Kan vi mäta hastighet, (rödförskjutning) samt avstånd till objekt i de mest avlägsna galaxerna i alla riktningar från en
gemensam utgångspunkt så kan vi beräkna universums form och ev. rotationshastighet ur skillnaden i avstånd och hastighet. (Om vi utgår från att
skillnaden till största delen beror på centrifugalkraft). Om beräkningarna visar att universum är ”rund” så har inte formen påverkats av
centrifugalkraft under de gångna 13,7 miljarder åren, (vilket jag anser vara mycket osannolikt). Flera forskare anser i dag att formen på universum
är aningen  ”platt” och förklarar detta med en teori som bygger på mycket komplicerade matematiska formler. Anser dock att man ALLTID först skall
söka de mest logiska förklaringar och här är centrifugalkraft genom rotation en stark kandidat och föregår, så vitt vi vet, dessutom i alla galaxer och
svarta hål. Man skulle även kunna mäta rotationsbanorna för objekt i rymden då centrifugalkraften skulle ge en förskjutning, men är i praktiken
mycket svår att mäta om alla mätobjekt rör sig i samma riktning, (men skulle fungera om vi skapar ett koordinatsystem för hela universum med
fixpunkter i avlägsna stjärnor i flera riktningar).
För exakta värden vid mätning av rödförskjutning så måste vi även börja ta hänsyn till
mätinstrumentens och mätobjektets rotationshastighet och vinkel i förhållande till varandra i sina respektive roterande galaxer
.

*  Kan mörk materia vara aktiverade vakuumpartiklar? Vi bör beräkna sannolikheten för att vakuum helt enkelt är elektromagnetismens vilostadie,
och att aktiverade vakuumpartiklar utgör det vi i dag kallar mörk materia, samt beräkna en jämförelse för andra teorier, exempelvis teorier som
förutsätter fler universer, (dimensioner) då jag är övertygad om att en sådan jämförelse skulle visa att vakuumpartikelteorin är den idag mest
sannolika.

* Kan vakuumpartiklar i materia ”dansa” så att vibrationen överförs till fria partiklar i omgivningen? I så fall kan en "dansande” partikel uppfattas som
den befinner sig på flera platser samtidigt genom att andra partiklar dansar i takt. Skulle kunna förklara fenomenet där vissa forskare anser sig
kunna "bevisa" att en partikel kan vara på två ställen samtidigt enligt
Heisenbergs osäkerhetsprincip. Eller omvänt – Varför skulle INTE partiklar i
omgivningen påverkas? föreslår Fryken-Design. Och om molnen av "mörk energi" är koncentrerade mot dess centrum, när yttre påverkan är
begränsad, så kan detta indikera riktigheten i vakuumpartikel-teorin. (Koncentrerad energi vore en förutsättning för alstring av ett svart hål eller big
bang).

*  Är den ”kosmiska bakgrundsstrålningen” verkligen ett eko från Big bang, som vetenskapen i dag anser, eller är en del av strålningen bara
vakuumpartiklarnas egen melodi när de ”kolliderar” och binds till kortlivade ansamlingar? (Den kosmiska bakgrundsstrålningen utgör en del av det
som kan ses som "myrornas krig" på tv-apparater). Förslag: "Lyssna” efter förändringar i aktiviteten på den kosmiska bakgrundsstrålningen från
anhopningar man tror är mörk energi. Hur låter den kosmiska bakgrundsstrålningen vid olika gravitation? Går det att urskilja ökad aktivitet vid ökad
gravitation då det bör finnas fler vakuumpartiklar som kortvarigt attraheras av andra vakuumpartiklar, men frågan är om ”ansamlingarna”  är för små
för att ”höras” med dagens teknik? Hur långt klarar vi idag att utveckla sensorernas sensibilitet?

*  ”Bevisen” för big bang som orsak till bakgrundstrålningen är inte starkare än att flera framträdande forskare framför inflations-teorier som är
förskjutna i tiden, och därmed försvårar eller eliminerar anknytningen till universums/materians bildande.

* Vid mätningar av bakgrundsstrålningen så har man funnit att universums medeltemperatur ligger 2,7 grader över den absoluta nollpunkten och
man har gjort kartor som med olika färger visar de olika temperaturernas placering och utbredning tvådimensionellt, men frågan är hur ”djupt”
mätningarna sträcker sig? För det bör finnas ”moln” med olika temperaturer på alla avstånd, där det finns galaxer. Kan man få fram en
tredimensionell bild av de varmaste områdena så skulle det vara mycket intressant att se om formen är rund, dvs. har en sammanhållande kraft
liknande gravitation eller roterar, (via bilder från olika tidpunkt eller om den har ”släpande armar”). Detta skulle kunna indikera ansamlingar av
vakuumpartiklar. Finns tecken på att sådana områden har kolliderat och vad har skett då? Varför leder inte vakuum värme? (Bildas inga
sammanhållande kedjor?)Forskarna anser idag att utbredningen av temperaturskillnader i universum stämmer med de beräknade efter Big bang.

Temperaturen på 2,7 grader över den absoluta nollpunkten bör ge ökad rörelse på vakuumets partiklar - Kanske anledningen till universums
utvidgning och materians uppkomst

*  Hur roterar galaxer i förhållande till stora svarta hål i dess centrum? Kan materian till galaxen komma från det svarta hålet? Man tror att svarta hål
avger en del av sin energi genom den så kallade
Hawkinstrålningen. Men kanske det är ett kontinuerligt flöde av vakuumpartiklar från omgivningen
som dras in av gravitationen och omvandlas till strålning, och sedan i flera komprimerande steg omvandlas till materia? Svarta hål kanske därmed
inte minskar i storlek
. Är ”svarta hål” en förutsättning för bildande av materia? En analys av samtliga galaxers rotationsriktning och
rotationshastighet i förhållande till sin storlek och övriga galaxer skulle även ge viktiga pusselbitar till den enskilda galaxen och universums
ursprung.
Finns tex antydan till att rotationsriktningar korsar en gemensam Big bang punkt? Och omges stora galaxer av mer tomrum?

*  Om materian skapats i svarta hål så bör det fortfarande finnas unga "fria svarta hål" med lite eller ingen synlig materia.
* Virus – Ett "eko" av universums grundpartikel? Kanske vi kan säga att virus till viss del beter sig som vakuumpartiklar i slow motion?  
Vakuumpartikeln var naturligtvis med vid livets uppkomst, om nu allt består av vakuumpartiklar, och kanske kan ge nytt ljus över hur livet uppstod på
jorden enligt den kemiska reaktionsteorin, (återkommer med en teori för livets uppkomst).
Fryken Ltd
Welcome to:

info@fryken.com
info@fryken.com
Målet med Vakuumpartikel-teorin är att skapa den
mest sannolika
”teorin-om-allt” vid varje given
tidpunkt och bygger till största delen på kända
fenomen och separata teorier. Vi har lagt till egna
förslag där kända teorier inte har det vi bedömer som
troliga förklaringar eller verkan. Har du information
som motbevisar någon del så skall vi med glädje
uppgradera teorin.
Billiga CAD-program
TopTenREVIEWS
Är gravitationens verkan
som "gummidukar”
verkligen bevisad - som all
media nu påstår?
Forskare har nu i 5 år
studerat insamlade data
från satelliten Gravity Probe,
som under 1 år utförde
mätningar på 642
kilometers höjd med fyra
gyron avseende avvik i
rotationsriktningen. Kulorna
roterade med upp till 5000
varv i minuten och var
nedkylda till 1,8 grader över
den absoluta nollpunkten.
Resultatet anses visa att
jordens rotationsaxel var
förskjuten med 0,0018
grader och universum ”
krumning” till 0,000011
grader. Kan dock i det
material jag har exempelvis
inte se att man tagit hänsyn
till centrifugalkraften från
jordens rotation i
solsystemet samt
solsystemets rotation i
galaxen, som
ofrånkomligen skulle ge ett
avvik. Man siktar på en
stjärna som ligger i vår
egen galax, (IM Pegasi)
vilket innebär att den roterar
med jorden och man
därmed inte mäter jordens
och satellitens faktiska
rörelse i universum. Det är
trots allt centrifugalkraften
från rotationen i galaxen
som gett galaxen dess
platta form med släpande
armar, (jorden har en
omloppstid i galaxen på
225 till 250 miljoner år,
vilket ger 6-700.000 år
mellan varje grads
förändring). Satelliten var
även inom räckhåll för
jordens magnetfält samt
solvinden och
bombardemang av
energirika partiklar från
rymden, och det är de
mängder av störningar som
gjort att beräkningarna tagit
så lång tid. Och varför
skulle gravitationen från
jorden påverka rotations-
riktningen på en kula som i
realiteten är supraledande,
när dessutom satellitens
egen massa utgör en minst
lika stark
gravitationskraft som
jordens på den höjden.
Den roterande kulan är
kanske istället det enda i
försöket som INTE ändrat
riktning i det absoluta
universumet. Och om
mätvärdena är riktiga så
har man inte bevisat
gummiduks-teorin utan att
gravitationer inte alltid tar
den närmaste vägen, utan
ibland mer beter sig som
en elektromagnetisk
soppa. Däremot så är jag
övertygad om att jordens
rotation ger en ”krumning”
av den närmaste liggande
delen av universum, eller
rättare sagt, ett drag i den
allt tätare soppan av
vakuumpartiklar
attraherade av bundna
vakuumpartiklar i
materian, även om jag är
tveksam till att ovan
beskrivna försök med
gyron bevisar detta.